Căutare

News LetterPrimeşte HTML?

Login

 

CONSILIUL BAROULUI VÂLCEA

 

DECAN    

CONSTANTINESCU DINU

 

CONSILIERI :

 

DUMBRĂVESCU NARCISA - IULIA – PRODECAN

COMAN DUMITRU DANIEL

RUSU GABI

ȚUGLUI BOGDAN COSTIN

URECHE SILVIU MIHAI

PRODESCU ION

PĂTRUȚ SORIN FLORIAN

TITĂ CONSTANTIN CEZAR

CAZAN LAURENȚIU CONSTANTIN

ANTONOIU SIMONA

 

Resorturile şi atribuţiile membrilor Consiliului Baroului Vâlcea

 

1.Administraţie internă:

 

a)Resort financiar – responsabili: Dinu Constantinescu și Narcisa Dumbrăvescu.

b)Coordonarea și supravegherea Filialalei Vâlcea a CAA - responsabili: Dinu Constantinescu și Narcisa Dumbrăvescu.

c) Site Barou, internet şi suport tehnic - responsabili: Silviu Ureche și Bogdan Țuglui.

d) Tablou avocaţi - responsabili: Laurențiu Cazan, Silviu Ureche, Bogdan Țuglui.

e) Resort gospodărirea spaţiilor şi a condiţiilor materiale - responsabili: Bogdan Țuglui, Gabi Rusu, Daniel Coman și Sorin Pătruț.

 

2.Relaţii instituţionale şi externe - responsabili: Dinu Constantinescu și Narcisa Dumbrăvescu.

 

3.Pregătire şi perfecţionare profesională - responsabili: Narcisa Dumbrăvescu și Dinu Constantinescu.

 

4.Relaţii publice, mass-media, promovarea profesiei - responsabili: Dinu Constantinescu și Narcisa Dumbrăvescu.

 

5.Sesizări, reclamaţii, disciplină şi deontologie profesională - responsabili: Bogdan Țuglui, Gabi Rusu, Ionuț Prodescu și Simona Antonoiu.

 

6.Asistenţă judiciară, coordonarea activităţii S.A.J. din cadrul Baroului Vâlcea - responsabili: Laurențiu Cazan, Ionuț Prodescu și Simona Antonoiu.

 

7.Contencios, litigii - responsabili: Gabi Rusu, Daniel Coman și Sorin Pătruț.

 

8.Protocol şi organizarea de evenimente - responsabili: toți membrii consiliului.

 

9.Iniţiativă legislativă şi integrare europeană - responsabili: Sorin Pătruț, Cezar Tită și Daniel Coman.

10.Responsabili GDPR – Laurențiu Cazan și Cezar Tită.

 

Consiliul baroului este format din 11 membri, aleşi pe o perioadă de 4 ani şi care au o vechime continuă în profesie de minimum 8 ani. Decanul şi prodecanul se includ în acest număr.

Consiliul baroului are următoarele atribuţii:

   a) adoptă hotărâri pentru aplicarea şi respectarea prevederilor prezentei legi şi ale statutului profesiei;

   b) duce la îndeplinire hotărârile Consiliului U.N.B.R. şi ale adunării generale a baroului;

   c) întocmeşte, modifică şi dă publicităţii tabloul anual al avocaţilor, membri ai baroului, şi îl comunică celor în drept;

   d) adoptă măsuri pentru organizarea controlului profesional, disciplinar şi deontologic, pentru soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor, în condiţiile prevăzute de lege şi de statutul profesiei;

   e) verifică şi constată îndeplinirea condiţiilor legale ale cererilor de primire în profesie şi aprobă primirea în profesie cu examen sau cu scutire de examen;

   f) hotărăşte asupra stării de incompatibilitate şi asupra încetării acesteia;

   g) soluţionează cererile de transfer în conformitate cu prevederile legii şi ale statutului profesiei;

   h) verifică şi constată dacă actele privind constituirea, modificarea şi schimbarea formelor de exercitare a profesiei, precum şi convenţiile de grupare sau de conlucrare profesională îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi de statutul profesiei; organizează şi ţine evidenţa acestora;

   i) coordonează activitatea filialelor sau sucursalelor Casei de Asigurări a Avocaţilor din raza de competenţă;

   j) organizează conferinţele de stagiu, cercurile de studii şi editează publicaţiile baroului;

   k) organizează şi îndrumă activitatea serviciilor de asistenţă juridică din judeţ, potrivit legii şi statutului profesiei;

   l) sesizează comisia de disciplină cu judecarea abaterilor disciplinare ale avocaţilor;

   m) suspendă din exercitarea profesiei, pe durata neplăţii taxelor, avocatul care nu achită taxele şi contribuţiile prevăzute de lege şi de statutul profesiei timp de 3 luni de la scadenţa acestora, dacă a fost avertizat despre neplată şi nu s-a conformat obligaţiei;

   n) soluţionează contestaţiile împotriva deciziei decanului privind onorariile;

   o) stabileşte cota de contribuţie a avocaţilor la bugetul baroului;

   p) acceptă donaţiile şi legatele făcute baroului;

   q) aprobă statul de funcţii şi angajează personalul baroului;

   r) întocmeşte proiectul de buget anual, pe care îl supune adunării generale şi administrează patrimoniul baroului;

   s) prezintă anual adunării generale, spre aprobare, raportul de activitate a consiliului şi a decanului, de gestiune curentă şi de gestionare a patrimoniului baroului;

   t) alege prodecanul baroului;

   u) soluţionează plângerile şi contestaţiile împotriva deciziilor decanului baroului;

   v) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau hotărâte de Consiliul U.N.B.R. ori de biroul executiv al U.N.B.R.