Căutare

News LetterPrimeşte HTML?

Login

 

CONSILIUL BAROULUI VÂLCEA

 

DECAN    

DUMBRĂVESCU NARCISA- IULIA

 

CONSILIERI :

 

MARIN VLĂDULESCU FLORIANA – PRODECAN

RUSU GABI

CONSTANTINESCU DINU

TUGLUI BOGDAN COSTIN

COMAN DUMITRU DANIEL

TITA CONSTANTIN CEZAR

PRODESCU ION

URECHE SILVIU MIHAI

PATRUT SORIN FLORIAN

CAZAN LAURENTIU CONSTANTIN

 

Resorturile şi atribuţiile membrilor Consiliului Baroului Valcea

1.Administraţie internă:

a)Resort financiar – responsabili: Narcisa Dumbravescu si Floriana Marin Vladulescu.

b)Coordonarea si supravegherea Filialalei Valcea a CAA - responsabili: Narcisa Dumbravescu si Floriana Marin Vladulescu.

c) Site Barou, internet şi suport tehnic - responsabili Silviu Ureche si Bogdan Tuglui.

d) Tablou avocaţi - responsabili: Laurentiu Cazan, Silviu Ureche, Bogdan Tuglui

e) Resort gospodărirea spaţiilor şi a condiţiilor materiale - responsabili: Bogdan Tuglui si Gabi Rusu.

2.Relaţii instituţionale şi externe - responsabili: Narcisa Dumbravescu si Floriana Marin Vladulescu.

3.Pregătire şi perfecţionare profesională - responsabili: Narcisa Dumbravescu, Floriana Marin Vladulescu, Cezar Tita, Sorin Patrut si Daniel Coman.

4.Relaţii publice, mass-media, promovarea profesiei - responsabili: Sorin Patrut, Daniel Coman, Narcisa Dumbravescu, Floriana Marin Vladulescu, Gabi Rusu, Silviu Ureche si Dinu Constantinescu.

5.Sesizări, reclamaţii, disciplină şi deontologie profesională - responsabili: Bogdan Tuglui, Gabi Rusu, Ionut Prodescu.

6.Asistenţă judiciară, coordonarea activităţii S.A.J. din cadrul Baroului Vâlcea - responsabili: Laurentiu Cazan si Ionut Prodescu.

7.Contencios, litigii - responsabili: Narcisa Dumbravescu, Daniel Coman, Gabi Rusu, Silviu Ureche si Narcisa Dumbravescu.

8.Protocol şi organizarea de evenimente - responsabili: Narcisa Dumbravescu, Floriana Marin Vladulescu, Gabi Rusu, Dinu Constantinescu si Sorin Patrut.

9.Iniţiativă legislativă şi integrare europeană - responsabili: Narcisa Dumbravescu, Floriana Marin Vladulescu, Cezar Tita, Daniel Coman, Sorin Patrut, Dinu Constantinescu si Cezar Tita.

10.Responsabil GDPR – Laurentiu Cazan si Cezar Tita.

 

Consiliul baroului este format din 11 membri, aleşi pe o perioadă de 4 ani şi care au o vechime continuă în profesie de minimum 8 ani. Decanul şi prodecanul se includ în acest număr.

Consiliul baroului are următoarele atribuţii:

   a) adoptă hotărâri pentru aplicarea şi respectarea prevederilor prezentei legi şi ale statutului profesiei;

   b) duce la îndeplinire hotărârile Consiliului U.N.B.R. şi ale adunării generale a baroului;

   c) întocmeşte, modifică şi dă publicităţii tabloul anual al avocaţilor, membri ai baroului, şi îl comunică celor în drept;

   d) adoptă măsuri pentru organizarea controlului profesional, disciplinar şi deontologic, pentru soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor, în condiţiile prevăzute de lege şi de statutul profesiei;

   e) verifică şi constată îndeplinirea condiţiilor legale ale cererilor de primire în profesie şi aprobă primirea în profesie cu examen sau cu scutire de examen;

   f) hotărăşte asupra stării de incompatibilitate şi asupra încetării acesteia;

   g) soluţionează cererile de transfer în conformitate cu prevederile legii şi ale statutului profesiei;

   h) verifică şi constată dacă actele privind constituirea, modificarea şi schimbarea formelor de exercitare a profesiei, precum şi convenţiile de grupare sau de conlucrare profesională îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi de statutul profesiei; organizează şi ţine evidenţa acestora;

   i) coordonează activitatea filialelor sau sucursalelor Casei de Asigurări a Avocaţilor din raza de competenţă;

   j) organizează conferinţele de stagiu, cercurile de studii şi editează publicaţiile baroului;

   k) organizează şi îndrumă activitatea serviciilor de asistenţă juridică din judeţ, potrivit legii şi statutului profesiei;

   l) sesizează comisia de disciplină cu judecarea abaterilor disciplinare ale avocaţilor;

   m) suspendă din exercitarea profesiei, pe durata neplăţii taxelor, avocatul care nu achită taxele şi contribuţiile prevăzute de lege şi de statutul profesiei timp de 3 luni de la scadenţa acestora, dacă a fost avertizat despre neplată şi nu s-a conformat obligaţiei;

   n) soluţionează contestaţiile împotriva deciziei decanului privind onorariile;

   o) stabileşte cota de contribuţie a avocaţilor la bugetul baroului;

   p) acceptă donaţiile şi legatele făcute baroului;

   q) aprobă statul de funcţii şi angajează personalul baroului;

   r) întocmeşte proiectul de buget anual, pe care îl supune adunării generale şi administrează patrimoniul baroului;

   s) prezintă anual adunării generale, spre aprobare, raportul de activitate a consiliului şi a decanului, de gestiune curentă şi de gestionare a patrimoniului baroului;

   t) alege prodecanul baroului;

   u) soluţionează plângerile şi contestaţiile împotriva deciziilor decanului baroului;

   v) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau hotărâte de Consiliul U.N.B.R. ori de biroul executiv al U.N.B.R.